Privacy

Privacybeleid Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, onderdeel van Arkin

Binnen de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, onderdeel van Arkin, geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. Arkin is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Arkin, waaronder de website. Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Arkin/Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om aan u de door u gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Arkin houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling.

Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.
Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.
Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien u uw diagnose niet kenbaar wil maken, kunt u gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij uw behandelaar.
  • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. Arkin hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)
  • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en WMO – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen. Hulpverleners registreren hierin iedere patiëntgeboden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.
  • Kwaliteitscontroles (incidentmeldingen en prismaonderzoek als kwaliteitsinstrument. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij uw behandelaar bekend maken.
  • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij uw behandelaar bekend maken.
  • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Arkin conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Arkin het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Arkin. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij Arkin wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor het doen van onderzoek of voor statistiek of onderwijs worden bij voorkeur anonieme medische gegevens gebruikt. Als het onderzoek niet met anonieme gegevens kan worden verricht, dan wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te gebruiken, tenzij toestemming vragen onredelijke inspanning vraagt, of toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen. Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

U hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw cliëntendossier. U kunt hierom verzoeken bij uw regiebehandelaar. Als u dit schriftelijk doet, dan vragen wij u, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier bij de geneesheer-directeur indienen. Arkin kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Arkin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Arkin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens op de niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@arkin.nl.

Beleid website

Bezoekers van onze website

Op onze website treft u formulieren aan waarmee u zich kunt opgeven voor hulpverlening, een training, of digitale nieuwsbrief van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Ook kunt u brochures gratis downloaden. We verstrekken deze adresgegevens van bezoekers niet aan derden en bewaren deze ingevulde gegevens maximaal twee weken.

Cookiebeleid

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.  U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Klikgedrag

Op alle websites van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die u de mogelijkheid geven om de social media kanalen van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met uw privacy.

YouTube

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als u een video van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam heeft daar geen invloed op