Zorgtoeleiding

Wat te doen bij een vermoeden van psychiatrie of verslaving?

Zorgtoeleiding van Arkin is voor het screenen en zo nodig naar zorg
toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen, waarbij er een vermoeden is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die in beeld komen vanwege:

 • overlast
 • ongerustheid
 • niet-pluis-gevoel
 • dak- en thuisloosheid
 • zorgmijdend gedrag

Werkwijze

Zorgtoeleiding werkt laagdrempelig, op locatie en outreachend. Activiteiten zijn:

 • Consultatie en advies
 • Screenen, diagnosticeren
 • Toeleiden naar zorg
 • Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Zorgtoeleiding is aanwezig bij alle relevante overleggen in de wijk en op stedelijk niveau, waar personen met zorgwekkend gedrag in beeld komen.

Zorgtoeleiding zorgt dat cliënten die behandeling nodig hebben terechtkomen bij de juiste behandelaar en instantie. Dat kan een van de onderdelen zijn van Arkin of een instelling buiten Arkin. Binnen een formeel of informeel netwerk. Zorgtoeleiding heeft geen gevolgen voor het eigen risico van de zorgverzekeringen.

Alle doelgroepen en problematiek

Zorgtoeleiding is er voor alle mogelijke doelgroepen en problematiek zoals:

 • Volwassenen
 • Jeugd
 • Ouderen
 • Dak- en thuislozen
 • Verslaving
 • Psychiatrie
 • Lichte en ernstige problematiek

Bij Zorgtoeleiding is alle kennis en kunde van deze doelgroepen en problematiek verenigd.

Methodiek

Zorgtoeleiding leidt cliënten toe volgens de Critical Time Intervention (CTI-) methodiek, welke inzicht geeft in de voortgang en transparantie van het zorgtoeleidingsproces wat betreft aard problematiek, activiteiten, duur en de financiering daarvan en het gewenste zorgaanbod. Door de fases waarin CTI mee wordt gewerkt wordt structureel het proces geëvalueerd en kritisch gekeken naar eigen handelen.

In iedere wijk is een (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige actief die op de hoogte is van de sociale kaart en contact heeft met relevante instanties in die wijken. Het gehele team werkt volgens dezelfde methodiek en zorgen gezamenlijk voor de benodigde interne samenhang en stedelijke samenwerking.

Contact

Als je Zorgtoeleiding wilt inschakelen voor consultatie, advies en/of screening dan kun je contact opnemen via:
T  020-590 42 22
zorgtoeleiding-arkin@arkin.nl