Zorgtoeleiding

Arkin Zorgtoeleiding is er voor mensen in een kwetsbare positie waarbij sprake is van (een vermoeden op) een psychiatrische aandoening, al dan niet in combinatie met verslaving, die niet regulier in zorg komen door zorgmijdend gedrag of het ontbreken van een hulpvraag die aansluit bij het bestaande behandelaanbod. Bij deze mensen is er bijvoorbeeld sprake van overlast, bezorgdheid en/of dak- en thuisloosheid.

Arkin Zorgtoeleiding beweegt zich met een brede blik binnen en buiten de ggz en op het snijvlak van het sociaal domein. Het team bestaat uit psychiaters, (sociaal) psychiatrische verpleegkundigen, artsen en een psycholoog.

Werkwijze

Arkin Zorgtoeleiding werkt laagdrempelig, op locatie en outreachend. Activiteiten zijn:

  • Consultatie en advies
  • Screening en diagnostiek (psychiatrie, eventueel co-morbide somatiek)
  • Toeleiden naar passende zorg
  • Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Indien geïndiceerd, wordt de cliënt gemotiveerd tot behandeling en/of toegeleid naar maatschappelijke ondersteuning. Arkin Zorgtoeleiding doet dit verbindend met gebruikmaking en versterking van het (in-) formele netwerk van de cliënt. Activiteiten van Arkin Zorgtoeleiding hebben geen gevolg voor het eigen risico. Indien er wordt doorverwezen voor behandeling gelden de daarbij behorende regelingen. Na aanmelding neemt Arkin Zorgtoeleiding binnen 5 werkdagen contact met u als verwijzer op.

Methodiek

Zorgtoeleiding leidt cliënten toe volgens Critical Time Intervention (CTI) methodiek welke inzicht geeft in de voortgang en transparantie van het zorgtoeleidingsproces wat betreft aard problematiek, activiteiten, duur en de financiering daarvan en het gewenste zorgaanbod. Door de fases waar in CTI mee wordt gewerkt wordt structureel het proces geëvalueerd en kritisch gekeken naar eigen handelen.

In iedere wijk is een (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige actief die op de hoogte is van de sociale kaart en contact heeft met instanties in de wijk. Daarnaast is Arkin Zorgtoeleiding aanwezig bij alle relevante overleggen op stedelijk niveau, waar personen met onbegrepen gedrag in beeld komen. Arkin Zorgtoeleiding heeft een rol in de keten aanpak van de WVGGZ in de stad.

Contact

Als u Zorgtoeleiding wilt inschakelen voor consultatie, advies en/of screening dan kunt u contact opnemen via:
T  020-590 42 22
E  zorgtoeleiding-arkin@arkin.nl