Onderzoek & innovatie

De situatie in Amsterdam is uniek; een goed ontwikkelde ggz in een grote moderne stad die wordt aangeboden vanuit één organisatie. Dat is een positie die een schat aan informatie levert. De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) vormt in combinatie met de crisisteams een uniek voorportaal voor grootstedelijke acute Oggz- en Aggz-problematiek. De grote concentratie van crises op het gebied van psychiatrie in een grote stad vormt een ideale plek om onderzoek te doen binnen een grote populatie. SPA is daarmee een soort thermometer voor de staat van de ggz in de stad.

SPA kan verder fungeren als onderzoekscentrum op andere gebieden. De omvang van de populatie is voldoende groot om te kunnen bepalen of een bepaalde aanpak werkt of niet en de mate van invloed van bepaalde (stadse) invloeden bij psychiatrische en psychosociale crises. Kijk voor alle soorten onderzoek die bij Arkin worden gedaan op onze onderzoekwebsite.

Crisisdienstonderzoek

Over het verloop en de resultaten van het Crisisdienstonderzoek wordt al sinds de start in 2004 in het jaarverslag van SPA gerapporteerd. Aanleiding voor dit onderzoek destijds was de sterke stijging van het aantal gedwongen opnames in Amsterdam. Tussen 2004 en 2006 werden daarom 6000 crisisconsulten van SPA onderzocht, waarbij gekeken werd naar factoren die de kans op een opname met Inbewaringstelling (IBS) bepalen bij cliënten die in een ernstige psychiatrische crisis met SPA in contact komen. Daarnaast werd bij 252 cliënten het verloop van de behandeling in de vier jaar (van 2004 tot 2008) na het crisisconsult onderzocht, waarbij ook gevraagd werd naar de ervaringen van de cliënten met de zorg. Deze cliënten werden gedurende die twee jaar drie keer geïnterviewd en er werd vastgesteld hoe vaak ze een (nieuwe) dwangopname kregen.

In de loop der jaren is veel van de resultaten bekendgemaakt. 2011 was voor het onderzoek en de onderzoekers echter een extra belangrijk jaar; in het najaar zijn alle wetenschappelijke artikelen die tot nu toe verschenen zijn (of aan tijdschriften waren aangeboden en nog niet in druk verschenen zijn) samengevoegd en van uitgebreid commentaar voorzien in het proefschrift van Louk van der Post: IBS admission as an outcome; Factors Predicting the Probability of Patients Qualifying for Compulsory Emergency. Het boek is in december verspreid onder alle medewerkers en relaties van SPA en is te downloaden op deze website. Hier zijn bovendien alle eerder in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde artikelen ook terug te vinden.

In de discussie in het proefschrift (hoofdstuk 8) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de consequenties van de uitkomsten van het onderzoek. Bijvoorbeeld het feit dat cliënten die alleen wonen een hogere kans op een IBS hebben net zozeer als cliënten die ontevreden zijn over eerder ontvangen hulp. Voorgesteld wordt om cliënten die opgenomen worden met een IBS, tijdens en na de opname, extra te ondersteunen met versteviging van hun sociale netwerk, bijvoorbeeld door te helpen met het herstellen van oude banden en/of het bouwen aan een nieuwe sociale structuur. Ook het herstellen van dagelijkse bezigheden kan een middel tot vergroten van de sociale steun zijn.

Verder wordt een aanbeveling gedaan om tijdens een IBS- en VM-opname (voorwaardelijke machtiging) meer aandacht te geven aan zaken waar de cliënt tijdens de dwangopname en behandeling niet tevreden over is.

Verder blijkt uit het onderzoek dat meer cliënten met een psychiatrisch probleem tegenwoordig met de politie in aanraking komen dan twintig jaar geleden. Dit leidt tot de vraag wat gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat cliënten die er ernstig aan toe zijn eerder aan de bel trekken bij de geestelijke gezondheidszorg zodat situaties waarbij het uit de hand loopt en de cliënt in volledig verwarde toestand op het politiebureau terechtkomt, worden voorkomen.

Het bestuderen van de gegevens is met het verschijnen van het proefschrift geenszins afgerond. In overleg met het management van SPA wordt bepaald welk nader onderzoek met de verzamelde informatie kan worden gedaan.