Samenwerking & partners

Vanwege de intensieve samenwerking tussen de twee ggz-instellingen, verwijzers en andere gemeentelijke instanties zijn het management en de medewerkers van al deze betrokken instanties zeer op elkaar gericht en vindt frequent gepland en ad hoc overleg plaats. Daarbij is ook aandacht voor scholing van samenwerkingspartners op het gebied van psychiatrie.

Politie, GGD

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA), inclusief het MCT Jeugd, werkt zeer nauw samen met de politie en GGD waar het gaat om cliënten die in het kader van de Oggz zorg behoeven. In 2013 richtten de politie, GGD, SPA en Ambulance Amsterdam een stedelijke werkgroep op met als doel een goede samenwerking te realiseren voor cliënten met acute somatische beelden met psychiatrische symptomen. Deze werkgroep heeft intensief samengewerkt aan een richtlijn Excited Delirium Syndrome die in oktober werd gepresenteerd. Vervolgens is een start gemaakt met een richtlijn voor GHB-intoxicatie. Verder heeft de politie eind 2013 het verzoek gedaan om ook verwarde personen in de regio Amstelland (Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder Amstel) buiten kantooruren over te kunnen brengen naar de Onderzoeksruimte. Daarmee is de werkwijze op het gebied van Oggz buiten kantooruren, binnen de regio Amsterdam-Amstelland eenduidig georganiseerd voor politie, GGD en ggz. Om de goede samenwerking binnen de Amsterdamse crisiszorgketen te vieren, organiseerde SPA ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een medewerkersfeest. Ook de collega’s van de politie en de GGD werden hiervoor uitgenodigd.

Ambulance Amsterdam

Ook met Ambulance Amsterdam is in 2013 intensief samengewerkt binnen de projectgroep ‘Gespecialiseerd vervoer psychiatrische patienten’, de zogenaamde Psycholance.

Huisartsenposten Amsterdam, EHBO en andere erkende verwijzers

De samenwerking met de Huisartsenposten Amsterdam, EHBO-posten en andere erkende verwijzers richt zich op de Aggz. Bij vragen of problemen weten de huisartsen en andere erkende verwijzers het management van de SPA goed te vinden. Het management van de SPA streeft ernaar ieder jaar een bezoek aan alle huisartsenposten te brengen om de samenwerking te bespreken.

Jeugdhulpverleningsinstanties

Het MCT Jeugd werkt nauw samen met Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA), Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, Spirit, Altra en de Bascule.
Afspraken over de samenwerking met verwijzers worden vastgelegd in protocollen en convenanten. In 2013 zijn de bestaande samenwerkingsafspraken met het OLVG herzien en aangepast. Verder heeft de SPA gedurende 2013 samenwerkingsafspraken gemaakt met:

  • Molemann Tielens, een ambulante ggz-instelling gespecialiseerd in de behandeling en de begeleiding van cliënten met psychotische klachten en aanverwante stoornissen;
  • De Waag, de oudste en grootste aanbieder van ambulante forensische expertise;
  • Kuhler & Trooster international mental health, een instelling die psychiatrische en psychologische zorg biedt aan patiënten die vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren.

Mental Health First Aid (MHFA)

MHFA geeft training aan iedereen die meer wil weten over het omgaan met mensen met psychische klachten. Ook professionals kunnen er hun vaardigheden trainen.
Meer informatie vind je op hun website

Overheid en brancheorganisaties

SPA onderhoudt intensief contact met gemeentelijke instellingen, de Rijksoverheid, brancheorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. Het management van SPA vervult een actieve rol in het Landelijk Hoofdenoverleg Crisisdiensten onder voorzitterschap van GGZ Nederland. Doel van dit overleg is een duidelijke profilering van de crisisdiensten in Nederland en de bekostiging op orde krijgen. Onder aansturing van het management van SPA is in 2013 een landelijk profiel crisisdiensten Nederland vastgesteld. Onderdeel hiervan is een dataset ter onderbouwing van het landelijk profiel en om benchmarking mogelijk te maken.

Cliëntenparticipatie

Iedere maand voert het management van SPA overleg met de cliëntencommissie die bestaat uit drie leden afkomstig uit Arkin en GGZ inGeest. Tijdens deze besprekingen informeren het management en de leden van de commissie elkaar aangaande cliënt gerelateerde ontwikkelingen. Bovendien wordt de haalbaarheid van initiatieven die de ervaring van de patiënten positief beïnvloeden, besproken.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Zit je met vragen of wil je hulp krijgen om een psychiatrische klacht te kunnen voorkomen? Kijk dan hier.